O výzkumu Aktuality Časté dotazy (FAQ) Kontakty Česká verze English version

Hlavní stránka | Odpovědi na časté otázky (FAQ)

Odpovědi na časté otázky (FAQ)

Dotazování mé domácnosti

Moje domácnost se zúčastnila už čtyřikrát, proč i letos?

Zásadním přínosem výzkumu Proměny české společnosti je to, že zjišťuje, jak se vyvíjejí životní podmínky domácností v čase a jak se domácnostem daří překonávat různé problémy. Pokud bychom v roce 2019 vybrali nové domácnosti, získali bychom informace jen o stavu společnosti ve více časových okamžicích, ale ne o vývojových trendech. Díky dotazování stejných osob tak například zjistíme nejen to, jaký je podíl chudých domácností v roce 2018 a 2019, ale i kolik domácností pod hranici chudoby během roku spadlo a kolik se z ní naopak vymanilo.

Proto je důležité, abychom věděli, jak se Vám daří i letos. Čím déle ve výzkumu vydržíte, tím cennější jsou Vaše odpovědi. Také letos získáte za dotazování odměnu.

Pátý ročník výzkumu (2019) je navíc unikátní sociologicko-lékařskou studií, která přinese důležité informace o zdravotním stavu českých obyvatel a vlivu životních podmínek na zdraví.

Jak se dozvím, že moje domácnost byla vybrána pro výzkum?

Několik dní před návštěvou tazatele ve Vaší domácnosti obdržíte do schránky úvodní dopis, který obsahuje základní informace o výzkumu a průběhu dotazování ve Vaší domácnosti. Naleznete v něm také kontakty, na které se můžete obrátit v případě dalších dotazů nebo pokud si přejete domluvit konkrétní termín návštěvy tazatele. Spolu s dopisem obdržíte také informační leták.

Moje domácnost nebyla pro výzkum vybrána. Může se přesto zúčastnit?

Výzkum Proměny české společnosti má poskytnout co nejvěrnější obraz celé české společnosti. To je možné zaručit pouze tak, že dotazování provedeme jen v těch domácnostech, které byly předem náhodně vybrány. Žádnou další domácnost proto do výzkumu zařadit nemůžeme.

Jak byla moje domácnost vybrána?

Adresa Vašeho bytu byla náhodně vybrána z veřejně dostupné databáze Českého statistického úřadu Registr sčítacích obvodů a budov. Z každého regionu a obcí různých velikostí byly zvoleny desítky a stovky adres tak, aby výběr co nejpřesněji reprezentoval obyvatelstvo celé České republiky. Ve výsledném souboru dotázaných domácností bude Vaše domácnost zastupovat téměř 900 jí podobných domácností napříč celou zemí.

Kdo všechno z mé domácnosti se může výzkumu zúčastnit?

Výzkum je výjimečný tím, že se zabývá životní situací a postoji celých domácností. Proto nás v prvních 4 ročnících zajímaly zkušenosti a názory nejen všech dospělých členů domácnosti, ale také dětí starších 10 let.

V pátém ročníku (2019) požádáme o účast obvykle už jen jednoho dospělého člena domácnosti, nikoli děti.

Kde se dotazování uskuteční?

Nejčastěji probíhá dotazování v bytě vybraných domácností, ale je možné dohodnout schůzku například v kavárně či na jiném veřejném místě. V každém případě by měli být přítomni všichni členové Vaší domácnosti, kteří souhlasí s účastí.

Kdy mám tazatele čekat?

Dotazování v pátém ročníku výzkumu Proměny české společnosti probíhá od července do října roku 2019. Přesnější rozmezí návštěvy naleznete v úvodním dopise, který Vám byl zaslán poštou. S tazatelem si můžete domluvit datum návštěvy, které Vám bude vyhovovat.

Jak poznám tazatele?

Tazatel se prokáže tazatelským průkazem. Totožnost tazatele si můžete také ověřit na těchto kontaktech.

Mohu si domluvit termín návštěvy?

Kontaktujte agenturu, která bude provádět dotazování ve Vaší domácnosti, a domluvte si termín, který Vám bude vyhovovat. Po první návštěvě tazatele se můžete domluvit také přímo s ním.

Jak bude dotazování probíhat?

V pátém ročníku (2019) bude dotazování trvat přibližně jednu hodinu. V domácnosti bude k účasti v šetření vyzván obvykle již jen jeden dospělý člen, s nímž tazatel vyplní dotazník na počítači a předá mu také papírový dotazník k samostanému vyplnění.

Na co se budete ve výzkumu ptát?

Zajímají nás Vaše zkušenosti, názory a postoje týkající se rodinného a pracovního života, bydlení či zdraví. Zeptáme se tak například, jak jste spokojeni se svým současným bydlením, jestli máte dostatek času pro rodinu či pro práci či jak hodnotíte své zdraví.

Nechci se výzkumu zúčastnit. Mohu přihlásit někoho za sebe?

Pokud byla Vaše domácnost vybrána, je pro nás nenahraditelná. Nemůžeme proto dotazovat žádnou jinou domácnost místo ní.

Odměny za účast

Jaká je odměna za účast?

Za účast obdrží Vaše domácnost finanční odměnu převodem na účet. Výše odměny činí v pátém ročníku šetření (2019) 600 Kč.

Na jaké charitativní projekty mohu poukázat svoji odměnu?

V prvních čtyřech ročnících výzkumu bylo možné nechat převést odměnu za účast na charitativní účely:

Pomocné tlapky: Tato obecně prospěšná společnost se zabývá chovem, předvýchovou a výcvikem asistenčních psů pro tělesně postižené.

Cesta domů: Toto občanské sdružení poskytuje odbornou péči umírajícím lidem a jejich blízkým, kteří o ně pečují.

Lékaři bez hranic: Tato mezinárodní humanitární organizace poskytuje odbornou zdravotnickou pomoc lidem v ohrožení a v případě krizí v téměř 70 zemích světa.

Dětské oddělení Nemocnice na Bulovce: Toto pracoviště pečuje o děti od novorozeneckého věku do 19 let.

Budou ještě nějaké další odměny?

Po skončení každého ročníku výzkumu náhodně vybereme několik domácností, které získají hodnotné ceny.

Účastníkům prvního ročníku jsme v červnu 2016 rozdali dárkové poukazy v celkové hodnotě 80 000 Kč.

Mezi účastníky druhého ročníku jsme v červnu 2017 rozdělili dárkové poukazy v celkové hodnotě 60 000 Kč a odměny ve stejné výši obdržely i domácnosti z třetího ročníku v červnu 2018.

Ochrana údajů

Jak bude nakládáno s mými odpověďmi?

Vaše odpovědi i výsledky analýz ze vzorků krve budou naprosto anonymní. Všechny informace, které nám poskytnete, budou hromadně zpracovány na počítači společně s odpověďmi tisíců dalších účastníků výzkumu. Je vyloučeno jakékoli zneužití osobních informací.

Co budete dělat s mými osobními údaji?

Veškeré osobní údaje, které nám pro výzkum poskytujete, jsou bezpečně uloženy odděleně od odpovědí z dotazníků a výsledků krevní analýz a použijeme je zejména k tomu, abychom Vás mohli požádat o spolupráci také v dalších letech, informovat Vás o výsledcích slosování o ceny a kontrolovat práci tazatelů.

Podrobnosti o účelu a způsobu zpracování osobních údajů ve výzkumu se dočtete v sekci Ochrana osobních údajů.

O výzkumu

Co je tématem výzkumu a čemu slouží?

Cílem výzkumu je získat dosud chybějící informace o životních podmínkách a postojích českých domácností, které budou sloužit rozvoji vědy i zlepšování situace v naší zemi. Přečtěte si, čím je výzkum Proměny české společnosti výjimečný a  čemu bude sloužit.

Co znamená, že je výzkum panelový?

Někde můžete narazit na jméno výzkumu ve spojení se slovem panelový. Tento termín se používá pro šetření, v nichž se výzkumníci opakovaně vracejí stále ke stejným lidem, aby zjistili, jak se jim daří v průběhu času.

Kdo organizuje výzkum?

Výzkum Proměny české společnosti pořádal v prvních čtyřech ročnících Sociologický ústav Akademie věd ČR, CERGE-EIFakulta sociálních studií Masarykovy univerzity.

Na pátém ročníku se podílí Sociologický ústav Akademie věd ČR, Fyziologický ústav Akademie věd ČRInstitut klinické a experimentální medicíny (IKEM). Nejedná se tedy o komerční, ale o akademický/vědecký výzkum.

Dotazování v domácnostech provádí společnosti MEDIANSTEM/MARK.

Kde si vzal výzkum inspiraci?

Vzorem pro výzkum jsou úspěšná panelová šetření domácností ve Velké Británii, Německu nebo Austrálii s více než desetiletou historií. Česká republika se tak nyní zařadí po bok zemí, kde podobné výzkumy slouží k lepšímu poznání potřeb obyvatel a vytváření účinných sociálních politik.

Kolik domácností se výzkumu zúčastní?

V prvním ročníku výzkumu Proměny české společnosti v roce 2015 jsme získali odpovědi od 5 212 domácností. Všechny tyto domácnosti jsme v roce 2016 opět požádali o spolupráci a zapojilo se 4 147 z nich. Ve třetím roce výzkumu (2017) pak s námi setrvalo 3 616 domácností a ve čtvrtém (2018) 3 188 domácností.

Jak dlouho výzkum potrvá?

Výzkum bude mít celkem 5 ročníků: 2015, 2016, 2017, 2018 a 2019. Domácnosti vybrané pro výzkum proto o spolupráci požádáme v každém z uvedených let.

Kdo bude údaje z výzkumu používat?

Data z výzkumu budou sloužit českým, ale také zahraničním vědcům. Seznamte se s vědeckými institucemi, který výzkum připravily a které budou jedním z prvních uživatelů dat.

Výsledky budou nabízeny k použití také orgánům veřejné správyneziskovým organizacím. Jejich zástupci potřebují ke svému rozhodování řadu informací o současné situaci a potřebách obyvatel. Výzkum Proměny české společnosti bude jedinečným zdrojem těchto informací. Výstupy z výzkumu budou k dispozici také novinářům a všem zájemcům z řad široké veřejnosti.

Kde se dozvím o výsledcích výzkumu?

O výsledcích výzkumu budou průběžně informovat tyto internetové stránky.

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. Fyziologický ústav Akademie věd ČR Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM)
O výzkumu Aktuality Časté dotazy (FAQ) Kontakty