O výzkumu Aktuality Časté dotazy (FAQ) Kontakty Česká verze English version

Hlavní stránka | Novinky z výzkumu | Co chtějí Češi po zaměstnání? Peníze jsou důležité, ale rozhoduje i jistota a sladění s rodinou

26. 4. 2016 – Co chtějí Češi po zaměstnání? Peníze jsou důležité, ale rozhoduje i jistota a sladění s rodinou

Co chtějí Češi po zaměstnání? Peníze jsou důležité, ale rozhoduje i jistota a sladění s rodinou

Zaměstnání zaujímá v současné době významné postavení v životě člověka. Pro obyvatelstvo v produktivním věku je placená práce jednou z hlavních náplní dne, představuje zdroj obživy i místo pro uplatnění schopností a dovedností. Čeho si na zaměstnání nejvíce cení Češi? Co je pro ně při hledání práce důležité a čemu naopak přikládají nižší váhu? A jakou roli hraje práce v jejich v životě?

V prvním ročníku výzkumu Proměny české společnosti vědci mimo jiné zjišťovali, které aspekty zaměstnání považují lidé za stěžejní. Respondenti starší 18 let byli dotázáni, co by pro ně bylo důležité v případě, že by si hledali nové zaměstnání.

Pokud byste dnes hledal(a) novou práci, jak důležitý by byl pro Vás každý z následujících aspektů?

Velmi důležitý – spíše důležitý – ani důležitý, ani nedůležitý – spíše nedůležitý – zcela nedůležitý

  • Jistota zaměstnání
  • Možnost skloubit práci a rodinu
  • Dobré mezilidské vztahy
  • Dobré finanční ohodnocení
  • Uznání za vykonané povinnosti
  • Možnost dobře plnit povinnosti
  • Možnost rozvíjet pracovní schopnosti
  • Zajímavost
  • Pocit úspěchu
  • Šance na kariérní postup

Všechny zjišťované aspekty označovali respondenti jako významné, nenašel se žádný, který by většina dotázaných považovala za nedůležitý. Přesto z výsledků vyplývá, že lidé vnímají některé charakteristiky práce jako výrazně důležitější než jiné.

Respondenti se nejčastěji shodli na tom, že zásadní by pro ně při hledání nové práce byla jistota zaměstnání – jako velmi důležitou ji označilo 71 % z nich. Téměř dvě třetiny Čechů a Češek (62 %) si také vysoce cení možnosti sladit pracovní a rodinný život. Se vzrůstající účastí žen na trhu práce v posledních desetiletích a zároveň zvyšujícími se nároky na zapojení mužů do chodu domácnosti a péče o děti nepřekvapuje, že se možnost skloubení práce a rodiny ukazuje jako jedna z klíčových hodnot pro pracující. Podobný význam je připisován i mezilidským vztahům na pracovišti (62 %) a dobrému finančnímu ohodnocení (61 %). Nejvíce tak převládá zájem o ty aspekty zaměstnání, které se nevztahují k náplni práce, ale k jejímu propojení s dalšími oblastmi života. Lidé od práce chtějí, aby jim poskytla nejen finanční zázemí, ale také umožnila pěstovat dobré vztahy a poskytla prostor pro rodinný život. Požadavek jistého zaměstnání v tomto kontextu neodráží jen nutnost mít stálý příjem, ale také potřebu vnést do pracovní sféry života stabilitu, která umožňuje věnovat se také jiným povinnostem a činnostem.

O něco nižší stupeň důležitosti je přikládán charakteristikám spojeným s výkonem pracovních povinností. Jak možnost dobře plnit pracovní povinnosti, tak navazující uznání by byly velmi důležitým kritériem pro polovinu respondentů. Podobně si co do důležitosti stojí rozvíjení pracovních schopností, které má velký význam pro 43 % dospělých.

Nejméně rozhodující by pro Čechy a Češky byla potenciální šance na kariérní postup (26 % ji považuje za velmi důležitou) nebo pocit úspěchu, který by daná práce mohla nabídnout (27 %). Vykonávané zaměstnání by, možná překvapivě, pro mnoho lidí ani nemuselo být zajímavé, pouze pro necelou třetinu respondentů by zajímavost práce byla velmi důležitým faktorem při hledání nového místa.

Obr

Ženy chtějí práci skloubit s rodinou, muži dobrý plat

Výsledky vypovídají také o rozdílném pohledu mužů a žen na to, které aspekty zaměstnání jsou nejdůležitější. Naprostá většina žen považuje možnost skloubení práce s rodinným životem za podstatné hledisko při hodnocení zaměstnání, pro téměř tři čtvrtiny z nich je tato možnost velmi důležitá. Pro muže není tak zásadní jako pro ženy, jen 53 % dotázaných mužů by při hledání nové práce považovalo slaďování práce a rodiny za velmi významný faktor při rozhodování. Tyto údaje nasvědčují, že ženy více než muži podřizují své pracovní uplatnění požadavkům péče o domácnost a rodinu a jsou při hledání zaměstnání více omezeny možnostmi, které se jim pro sladění práce a rodiny otevírají.

Odpovědi respondentů poukazují také na to, že muži přikládají ve srovnání s ženami nižší význam mezilidským vztahům v práci. Zatímco asi polovina mužů by při hledání nového zaměstnání považovala tento aspekt za velmi důležitý, mezi ženami jsou to více než dvě třetiny. Ačkoli dobré finanční ohodnocení má mezi muži a ženami podobně významnou roli, liší se jeho postavení v žebříčku priorit podle pohlaví. Při hledání nové práce by více mužů hledělo na dobré finanční ohodnocení než na mezilidské pracovní vztahy nebo možnost skloubení práce a rodiny. U žen naopak vztahy v zaměstnání a sladění práce s rodinou předstihují v přikládané důležitosti finanční odměnu.

Obr

Mladí touží po kariéře, starší lidé si cení uznání

Hodnocení důležitosti různých aspektů práce se liší rovněž podle věku. Z dat vyplývá, že nynější starší ročníky kladou větší důraz na hodnoty, jako je jistota zaměstnání nebo dobré vztahy na pracovišti. Starší lidé také chtějí práci, ve které by měli možnost dobře plnit své pracovní povinnosti a dostalo se jim za to uznání. Pro mladé lidi do 35 let představuje, v porovnání se staršími ročníky, větší hodnotu šance na kariérní postup, 37 % lidí v této věkové kategorii by hledalo práci, která tuto možnost nabízí, zato pouze pro 22 % lidí starších 55 let by kariérní potenciál představoval velmi důležitý aspekt práce. Pro tři čtvrtiny dospělých do 35 let je také (spíše nebo velmi) důležité, aby jim práce přinášela pocit úspěchu. Zástupci mladší generace tak od práce častěji očekávají možnost seberealizace a růstu než jejich předchůdci. Odlišné preference starších ročníků mohou být ale ovlivněny i tím, že určitého postupu v práci již jejich představitelé dosáhli a důraz přesunuli z budování kariéry na rodinu či volný čas.

S vyšším vzděláním roste poptávka po zajímavé práci

Pro osoby s vyšším ukončeným vzděláním není jistota zaměstnání směrodatná do takové míry, jako je tomu u skupin s nižším vzděláním. Pro téměř 80 % těch, kteří zakončili nejvýše základní školu, je jistota práce velmi důležitá, přičemž totéž si myslí jen něco málo přes polovinu lidí s vysokoškolským titulem. Podobně tomu je u finanční stránky práce, 71 % lidí s nejnižším vzděláním a 46 % vysokoškolsky vzdělaných respondentů by při hledání nové práce vnímalo nabízený plat jako velmi důležitý. Zároveň platí, že čím vyšší vzdělání, tím větší je tendence hledat zajímavou práci. Absolventi vysokých škol oproti vystudovaným středoškolákům a lidem se základní školou také více vyhledávají práci, která by jim přinesla pocit úspěchu a v níž by mohli rozvíjet své schopnosti. Tyto závěry napovídají, že s rostoucím vzděláním se zvyšuje orientace na náplň práce a uspokojení, které její výkon přináší, a naopak klesá důraz na zabezpečení a stabilitu plynoucí ze zaměstnání. To však nemusí znamenat, že pro vysokoškoláky ztrácí tyto hodnoty na významu, ale že jejich naplnění nespojují do takové míry s jedním konkrétním zaměstnáním.

Na úspěch v práci se podnikatelé orientují více než zaměstnanci

Lidé dávají důraz na různé charakteristiky práce také v závislosti na tom, jaké je jejich současné ekonomické postavení. Osoby samostatně výdělečně činné necítí takovou potřebu mít jisté zaměstnání jako nezaměstnaní lidé nebo zaměstnanci. Avšak záleží také na typu úvazku zaměstnanců, téměř všichni (96 %) zaměstnanci na plný úvazek se přiklání k tomu, že je důležité mít jistotu zaměstnání, lidé zaměstnaní na malý úvazek už o tom tolik přesvědčeni nejsou (80 %). Podnikatelé se naopak více než zaměstnanci orientují na pocit úspěchu, který by jim hledaná práce poskytla, na rozvíjení svých pracovních schopností a zajímavost dané práce.

Výsledky prvního ročníku výzkumu Proměny české společnosti vedou k závěru, že Češi a Češky nevnímají práci jen jako zdroj obživy, ale očekávají od zaměstnání, že jim umožní vést v adekvátním rozsahu rodinný život, získat uznání a rozvíjet se. Nad ostatními kritérii vyniká především jistota práce, která umožňuje získat nejen stabilní ekonomické zázemí, ale v širším smyslu je také zárukou jisté budoucnosti. Podceňovány by neměly být ani podmínky pro sladění pracovních a rodinných povinností, které zvláště u žen stojí v žebříčku priorit téměř na vrcholu. Zaměstnání je tak pro současné dospělé důležité nejen tím, co se odehrává během pracovní doby, ale také tím, jak zapadá do osobního života.

Protože se nenaplněná přání mohou negativně projevit na spokojenosti s prací, je důležité zjišťovat, jaké charakteristiky zaměstnání preferují různé skupiny osob. Závěry výzkumu upozorňují, že ačkoli se všechny sledované aspekty práce ukazují pro dospělé Čechy a Češky jako důležité, důraz na jednotlivá kritéria se liší jak podle pohlaví a věkových skupin, tak v závislosti na vzdělání. Získané informace dokládají, že různé skupiny vidí roli práce ve svém životě odlišně a tomu odpovídá také jejich žebříček preferencí. Dlouhodobý charakter výzkumu Proměny české společnosti umožní v dalších letech také zjišťovat, jak se na pracovních preferencích projevuje měnící se situace na trhu práce.

Vzorek výzkumu Proměny české společnosti byl vybrán vícestupňovým náhodným stratifikovaným výběrem. Sběr dat proběhl v období 7. července až 30. listopadu 2015. Analýza vychází z údajů od 8205 respondentů ve věku 18 a více let. Data byla pro analýzu převážena, aby byla reprezentativní z hlediska pohlaví, věku, vzdělání a krajů.

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. Fyziologický ústav Akademie věd ČR Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) Technologická agentura ČR
O výzkumu Aktuality Časté dotazy (FAQ) Kontakty