O výzkumu Aktuality Časté dotazy (FAQ) Kontakty Česká verze English version

Hlavní stránka | Obsah a cíle výkumu

Obsah a cíle výzkumu Proměny české společnosti

Představení výzkumu

Proměny české společnosti je mezioborové pětileté šetření domácností. Jeho velký rozsah a široký tematický záběr z něj činí jeden z nejvýznamnějších výzkumů české společnosti v historii. V roce 2019 probíhá jeho pátý ročník.

K hlavním tématům prvních čtyř ročníků šetření patřilo bydlení, práce a vzdělávání, rodinný život, trávení času a politická a občanská participace. Pátý ročník se zaměřuje především na zdraví a jeho souvislost s životními podmínkami.

Výzkum navazuje na tradici úspěšných panelových studií domácností v zahraničí, mezi něž patří British Household Panel Survey (1991−2008) a Understanding Society (2009−) ve Velké Británii, German Socio-economic Panel (1984−) v Německu, Swiss Household Panel (1999−) ve Švýcarsku nebo Household, Income and Labour Dynamics in Australia (2001−) v Austrálii. Tyto studie, fungující již celá desetiletí, jsou nepostradatelným nástrojem při snaze porozumět vývoji společnosti i při vytváření cílených sociálních politik.

Čím je výzkum výjimečný

Výzkum Proměny české společnosti je v České republice zcela ojedinělý díky kombinaci několika svých rysů:

 • Velké množství šetřených domácností. V prvním roce se do výzkumu zapojilo 5 212 domácností. Tento značný rozsah šetření umožní získat velmi přesný obraz české společnosti a sledovat životní situaci i málo početných skupin obyvatel.
 • Dotazování všech členů domácnosti. Výzkum nezapomíná, že jedinec je utvářen svým nejbližším prostředím. Dotazování celých domácností umožní zjistit, jak se na životě jednotlivce podepisuje rodinné prostředí, z nějž pochází, a jak se členové domácnosti navzájem ovlivňují.
 • Dlouhodobý charakter. Vybrané domácnosti navštívíme mezi lety 2015 a 2019 celkem pětkrát. Jedině opakované dotazování umožní určit příčiny a důsledky životních kroků a událostí. Zjistíme tak například nejen, kteří lidé spadli pod hranici chudoby a na jak dlouho, ale také proč se to stalo a co by jim pomohlo se z chudoby vymanit.
 • Široký tematický záběr. Na výzkumu se podílejí sociologové, politologové, ekonomové i demografové. Spolupráce různých disciplín umožní všestranné zachycení situace českých domácností a nalézání souvislostí mezi nejrůznějšími oblastmi života.

Organizace a průběh výzkumu

První čtyři ročníky šetření se uskutečnily v letech 2015 až 2018. Pátý ročník probíhá od července do října 2019.

Prvního ročníku se zúčastnilo 5 212 českých domácností. V následujících třech letech byly znovu osloveny stejné domácnosti a z nich se zapojilo 4 147 ve druhém, 3 616 ve třetím a 3 188 ve čtvrtém ročníku. Velká část těchto domácností bude dotázána i v letošním pátém ročníku.

První čtyři ročníky výzkumu organizoval Sociologický ústav Akademie věd ČR společně s  CERGE-EI a Fakultou sociálních věd Masarykovy univerzity. Na pátém ročníku se podílí SociologickýFyziologický ústav Akademie věd ČRInstitut klinické a experimentální medicíny (IKEM). Sběr dat realizují agentury MEDIAN, s.r.o.STEM/MARK, a.s.

Výzkum finančně podpořila Grantová agentura ČR z grantu Dynamika změny v české společnosti a Technologická agentura ČR z grantu Kumulativní efekty sociálního znevýhodnění na zdraví a kvalitu života.

Díky využití standardních otázek umožní výzkum mezinárodní srovnání s jinými panelovými studiemi domácností.

Cíle a přínosy výzkumu

Výzkum sleduje životní podmínky, hodnoty a postoje českých domácností ve 21. století s cílem přinést nové poznatky o stavu a směřování české společnosti.

Odborníkům pomůže zjistit:

Bydlení

 • Které skupiny obyvatel mají problémy s dostupností bydlení nebo hrazením výdajů na bydlení, jak se jim daří problémy řešit a kdo a proč je ohrožen bezdomovectvím? Ke komu by měla směřovat pomoc v oblasti chystaného sociálního bydlení a proč?
 • Je vlastnické bydlení překážkou pro stěhování za prací a má tendenci zvyšovat míru nezaměstnanosti?

Práce a vzdělání

 • Jaké aspekty práce jsou důležité pro české muže a ženy, s čím jsou ve svém současném zaměstnání lidé spokojeni a co jim naopak schází?
 • Jak je pro velikost příjmu důležitý vysokoškolský diplom a kdo má největší šanci ho získat?

Rodinný život

 • Jak si v rodinách rozumí starší a mladší generace a v jakém rozsahu si navzájem vypomáhají?
 • Jak generace prarodičů zvládá kombinovat práci a péči o vnoučata, jaké míře stresu čelí pracující prarodiče a co by jim pomohlo role lépe skloubit?

Zdraví a trávení času

 • Jak se nekvalitní bydlení podepisuje na zdraví Čechů?
 • Jak ovlivňují nové technologie způsoby trávení volného času a jaké mají pozitivní a negativní dopady?

Politická a občanská participace

 • Ze kterých skupin obyvatel pocházejí voliči nových politických stran?
 • Jaká je role rodiny při formování politických postojů a jaké faktory ovlivňují přesouvání podpory mezi stranami?

… a získat odpovědi na mnohé další konkrétní otázky.

Šetření se zaměřuje na potřeby, přání a bariéry spojené s nejdůležitějšími oblastmi života, jako je zdraví, vzdělání, práce či bydlení. Jeho výsledky tak mohou najít uplatnění v řadě oblastí života společnosti od sociální politiky po vzdělávací systém.

Zástupcům veřejné správy i neziskové sféry přinese výzkum informace o sociální a ekonomické situaci a preferencích nejrůznějších skupin obyvatel a o tom, jak by bylo možné zkvalitnit jejich životní podmínky.

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. Fyziologický ústav Akademie věd ČR Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) Technologická agentura ČR
O výzkumu Aktuality Časté dotazy (FAQ) Kontakty