O výzkumu Aktuality Časté dotazy (FAQ) Kontakty Česká verze English version

Hlavní stránka | Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Abychom například viděli, jaké má na člověka dopady odchod do důchodu nebo jak rodinu ovlivní narození dítěte, musíme se opakovaně vracet ke stejné skupině respondentů, tzv. panelu. Proč je důležité dotazovat každý rok stejné osoby místo výběru nových respondentů, si můžete přečíst v Odpovědích na časté otázky.

Ačkoli sběr osobních údajů není v žádném případě cílem sociologických výzkumů, zvláště pro panelové šetření se bez nich neobjedeme. Bez adresy a kontaktního telefonu a/nebo e-mailu bychom totiž nebyli schopni Vás další roky šetření dohledat a požádat znovu o účast.

Jak chráníme Vaše osobní údaje?

S Vašimi osobními údaji nakládáme zcela v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v platnost 25. května 2018 (známé jako GDPR). Jak Sociologický ústav AV ČR, tak agentury MEDIAN a STEM/MARK užívají řadu opatření, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k osobním údajům a jejich zneužití.

Vaše adresy, kontaktní informace a údaje potřebné pro vyplacení odměny jsou uloženy na zabezpečeném místě odděleně od všech ostatních údajů a přístup k nim je omezen jen na oprávněné osoby, které osobní údaje používají pouze ke schváleným účelům a za dodržování bezpečnostních pravidel. Na rozdíl od odpovědí z dotazníků, které jsou zpřístupněny výzkumníkům pro účely nekomerčního výzkumu, nejsou adresy, kontakty a údaje pro vyplacení odměny sdíleny s nikým dalším. Více podrobností o práci s osobními údaji ve výzkumu se dočtete v části Jaké osobní údaje ve výzkumu sbíráme a za jakým účelem?

Odpovědi z dotazníků je sice možné propojit s adresami a kontakty, abychom mohli provázat Vaše odpovědi z jednotlivých let a při dotazování Vám připomínat minulé odpovědi, ale procedura spojení je techniky zabezpečena tak, aby ji mohli provést jen autorizovaní pracovníci kvůli realizaci sběru dat.

Vaše odpovědi na otázky, s výjimkou adres, kontaktních údajů a údajů pro vyplacení odměny, ukládáme do Českého sociálněvědního datového archivu, odkud si je po registraci mohou stáhnout výzkumníci, studenti, novináři, ale v podstatě kdokoli, kdo má zájem zjistit něco o české společnosti. Činíme tak v souladu s mezinárodní praxí sdílení dat pro nekomerční výzkum. Z těchto dat kromě adres a kontaktů navíc odstraňujeme i další informace, které konkrétního respondenta sice přímo neidentifikují, ale mohou o něm více napovědět, např. křestní jméno nebo slovní popis pracovní činnosti.

Pro sociologické analýzy se data z dotazníků zpracovávají hromadně. To znamená tak, že výsledky vypovídají o skupinách, nikoli o jednotlivcích. Pro výzkumníky není totiž například zajímavé, že některý z respondentů je muž, je mu 25 let, je nezaměstnaný a přiklání se k levici. Potřebují ale vědět, že v celém souboru jsou 3 % nezaměstnaných a je mezi nimi větší podíl voličů levice než mezi zaměstnanci. Uživatelé datového archivu mají zakázáno pokoušet se z dat jakkoli dovodit identitu respondentů.

Tatáž opatření, jako se vztahují na odpovědi z dotazníků, platí i pro výsledky analýz krevních vzorků sbíraných v pátém ročníku šetření.

Jakým způsobem Vám poskytujeme informace o zpracování osobních údajů?

Protože ve výzkumu nakládáme s Vašimi osobními údaji, je potřeba, abyste byli vždy informováni o účelech sběru dat, způsobu nakládání s nimi a také Vašich právech.

Na začátku dotazování dostanete od tazatele informační materiál (v pátém ročníku se jedná o Poučení účastníka studie), na kterém budete mít vysvětleno vše o sběru a zpracování dat ve výzkumu Proměny české společnosti. Z tohoto informačního listu se dozvíte, jaké typy informací se zjišťují v dotaznících, jak jsou Vaše odpovědi zpracovány či kdo k nim bude mít přístup. A co je nejdůležitější – jak budou data chráněna, aby odpovědi z dotazníků a výsledky krevních analýz nemohly být spojeny s Vaší osobou či jakkoli zneužity. Na informačním materiálu je uvedeno telefonní číslo/e-mail, na které se neváhejte obrátit v případě jakýchkoli dotazů či nejasností. Souhlas s podmínkami účasti ve výzkumu a zpracováním údajů poté potvrdíte podpisem samostatného formuláře.

Ve čtvrtém ročníku podepisovali rodiče souhlas s účastí dítěte od 10 do 17 let ve výzkumu. V pátém ročníku se dětí již nedotazujeme a tento postup proto není třeba.

Před rozhovorem budete informováni o tom, že se s Vaším svolením mohou nahrávat vybrané části rozhovoru s tazatelem, a k jakým účelům budou nahrávky sloužit.

V prvních čtyřech ročnících jste v závěru dotazování podepisovali souhlas s poskytnutím kontaktních údajů (telefonní číslo, e-mail). V pátém ročníku pak už pracujeme s kontaktními údaji, s jejichž využitím jste nám dali dříve souhlas.

Podpisem smlouvy o účasti v šetření, na jejímž základě Vám bude vyplacena odměna za účast, potvrdíte, že jste se seznámili s postupem zpracování údajů za účelem vyplacení odměny.

Jaké osobní údaje ve výzkumu sbíráme a za jakým účelem?

Adresu Vaší domácnosti jsme získali z veřejně dostupného Registru sčítacích obvodů a budov, který spravuje Český statistický úřad. Před prvním ročníkem výzkumu jsme ze všech adres v ČR náhodně vybrali několik tisíc domů či bytů a Vaše adresa se ocitla mezi nimi. V dalších letech výzkumu se ptáme, zda stále žijete na stejné adrese či na jakou novou adresu jste se přestěhovali. Díky znalosti adresy nejen víme, kam další rok poslat tazatele, ale můžeme také Vaší domácnosti přiřadit správnou obec či okres, aby výzkumníci mohli v analýzách porovnávat různé oblasti ČR. Adresu bezpečně uložíme odděleně od odpovědí z dotazníků a budeme využívat pro přiřazování geografických charakteristik k Vaší domácnosti (např. míra nezaměstnanosti v regionu). Na Vaší adrese se Vás budeme snažit kontaktovat s žádostí o spolupráci na navazujících akademických výzkumech do doby, než odvoláte souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

V prvních čtyřech ročnících výzkumu Vás tazatel na konci rozhovoru požádal o kontaktní telefon a e-mail. Výzkumníkům analyzujícím odpovědi z dotazníků vůbec nezáleží na tom, jaké má kdo telefonní číslo či e-mailovou adresu, a kontaktní údaje budou bezpečně uloženy odděleně od odpovědí z dotazníků. Kontaktní informace jsou důležité pouze pro realizaci a sběru dat a kontrolu práce tazatelů. Do 24 měsíců od dotazování se na Vás můžeme obrátit s otázkami na chování tazatele a průběh rozhovoru a rovněž doplňujícími otázkami a informacemi týkajícími se Vaší účasti v šetření (např. výhra ve slosování cen). Na Vašich kontaktech se Vás budeme snažit zastihnout s žádostí o spolupráci na navazujících akademických výzkumech do doby, než odvoláte souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Na začátku dotazování zjišťujeme křestní jména členů domácnosti, aby se tazatelé i respondenti mohli lépe orientovat v dotazníku. Řada položených otázek se totiž týká různých členů domácnosti a bez křestního jména by nebylo jasné, na koho se otázka ptá. Na křestní jméno se ptáme také v papírových dotaznících, abychom mohli snáze napojit odpovědi ke správnému členu domácnosti. Výzkumníkům, kteří údaje budou analyzovat, už ale vůbec nezáleží na tom, jak se respondenti jmenují. Křestní jméno bezpečně uložíme odděleně od odpovědí z dotazníků a využijeme v případě, že bude potřeba řešit nesrovnalosti v přiřazení dotazníků členům domácnosti.

Během rozhovoru s tazatelem nahráváme vybrané krátké pasáže (nahrávání ale můžete odmítnout). Díky poslechu nahrávek totiž zjistíme, zda tazatel vůbec rozhovor uskutečnil, zda jej neprovedl s nesprávnou osobou, zda si při dotazování počínal korektně, zda není otázka pro velkou část respondentů nesrozumitelná atd. Z celého rozhovoru nahráváme jen zhruba 5 otázek. Nahrávky si k těmto kontrolním účelům ponechá agentura MEDIAN či STEM/MARK po dobu 12 měsíců a Sociologický ústav AV ČR po dobu 10 let.

V pátém ročníku Vás tazatel na konci rozhovoru požádá o korespondenční adresu, abychom Vám mohli zaslat výsledky krevních analýz. Korespondenční adresu využije Sociologický ústav AV ČR výhradně za účelem zaslání výsledků analýz a pro tento účel si ji ponechá nejvýše po dobu 2 let.

Po ukončení rozhovoru s tazatelem vyplníte smlouvu o účasti v šetření. Aby bylo možné Vám vyplatit odměnu za účast, musí smlouva obsahovat Vaše jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, číslo občanského průkazu nebo pasu a číslo bankovního účtu. Tyto údaje využije Sociologický ústav AV ČR výhradně za účelem vyplacení odměny a bude je uchovávat nejdéle po dobu 5 let.

Jaká máte práva?

Jako subjekt osobních údajů, tedy osoba, které se osobní údaje týkají, máte dle platných právních předpisů řadu práv. Osobními údaji z výzkumu Proměny české společnosti se zde rozumí Vaše adresy a kontaktní telefonní číslo a e-mailová adresa. Bez nich není možné Vaše odpovědi v dotaznících přímo identifikovat. Tato práva máte i v případě, že jste údaje neposkytli sami, ale dal nám je jiný člen Vaší domácnosti.

Máte právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Upozorňujeme, že tímto nebude dotčena zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, nebudeme Vás už nadále kontaktovat s nabídkou účasti v navazujících akademických šetřeních.

Máte právo požádat o přístup ke svým osobním údajům. Můžete od nás získat potvrzení, zda o Vás osobní údaje zpracováváme, a pokud ano, vyžádat si podrobnosti o zpracovávaných údajích (účel zpracování, typ zpracovávaných údajů, plánovaná doba uchování údajů atd.). Máte také právo získat kopii svých osobních údajů.

Máte právo na opravu osobních údajů. Pokud Vaše údaje neevidujeme přesně, máte právo udělit nám pokyn k opravě či doplnění.

Máte právo na přenos osobních údajů. Můžete si své osobní údaje od nás vyžádat v běžně používaném strojově čitelném formátu a rovněž nám zadat jejich předání někomu dalšímu, koho sami určíte.

Máte právo požádat o výmaz osobních údajů, pokud byly shromážděny nebo je s nimi zacházeno protiprávně, nebo pokud již pominul účel, ke kterému byly poskytnuty. Sociologický ústav AV ČR a agentury MEDIAN a STEM/MARK sami vymazávají osobní údaje, jakmile pomine doba a účel jejich zpracování.

Máte právo na omezení zpracování osobních údajů. Můžete požádat, abychom dosavadní procedury zpracování osobních údajů nějakým způsobem omezili. Aby Vám právo na omezení zpracování vzniklo, musí být naplněny určité podmínky, např. popřete přesnost údajů, ale správné údaje neposkytnete.

Máte právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že nejsou zpracovány v souladu s právními předpisy.

Pokud si přejete uplatit kterékoli z uvedených práv či získat další informace o zpracování osobních údajů ve výzkumu Proměny české společnosti, kontaktujte Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.:
Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.
Český sociálněvědní datový archiv
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Jilská 1, 110 00 Praha 1
email: jindrich.krejci@soc.cas.cz

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. Fyziologický ústav Akademie věd ČR Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) Technologická agentura ČR
O výzkumu Aktuality Časté dotazy (FAQ) Kontakty