O výzkumu Aktuality Časté dotazy (FAQ) Kontakty Česká verze English version

Hlavní stránka | Proč se účastnit výzkumu

Proč se účastnit výzkumu

Protože Vaše odpovědi jsou důležité

Ve výzkumu reprezentujete postoje a názory celé země a Vaše odpovědi ukážou, jakým problémům a výzvám čelí dnešní česká společnost a kam směřuje.

Díky Vaší domácnosti budou moci vědci prohloubit sociologické, ekonomické i demografické poznání a veřejní činitelé získají informace, které potřebují pro své rozhodování a plánování veřejných politik v naší zemi.

Protože výzkum má smysl

Výzkum se zabývá nejdůležitějšími oblastmi života českých domácností – zdravím, vzděláním, prací, vztahy v rodině, bydlením nebo volným časem. Zkoumá, jaké jsou potřeby a přání současných domácností, v jakých životních oblastech jsou spokojeny a v jakých naopak strádají.

Výzkum umožní zjistit, s jakými obtížemi se setkávají české domácnosti ve svém běžném životě a jakým způsobem by je bylo možné řešit. Svou účastí ve výzkumu tak můžete přispět ke zlepšování situace v naší zemi.

Protože jste nenahraditelní

Jste jedna z tisíců domácností v celé České republice, kterým byla nabídnuta spolupráce na tomto významném vědeckém výzkumu.

Vaše domácnost je nenahraditelná. Aby výzkum přinesl skutečný přesný obraz o životě české společnosti, mohou se zúčastnit jen předem vybrané domácnosti. Pokud odmítnete, nemůžeme oslovit žádnou jinou další domácnost namísto té Vaší.

Protože budete odměněni

Za účast ve výzkumu získáte finanční odměnu, a to za každý rok, kdy se do šetření zapojíte. Účastnit se můžete až pět let po sobě.

Prostřednictvím výzkumu můžete také poukázat dar na charitativní účely.

Co bude obnášet dotazování ve Vaší domácnosti v praxi

Pokud máte obavy, či jakékoliv nezodpovězené dotazy k průběhu samotného dotazování ve Vaší domácnosti, přečtěte si odpovědi na časté otázky, případně kontaktujte přímo agentury provádějící dotazování.

Jak může výzkum pomáhat

Výzkum odhalí, jaké jsou pozitivní i negativní dopady nejrůznějších událostí v životě jednotlivce (ztráta zaměstnání, rozvod, stěhování, narození dítěte) i životě společnosti (rozhodnutí vlády, ekonomické krize) a kdo doplácí na negativní účinky změn a kdo naopak těží z těch pozitivních.

Pomůže tak určit, jaké kroky by vedly ke zlepšení života různých skupin obyvatel (pracující, čerství absolventi škol, senioři, matky samoživitelky, mladé rodiny, …).

Výzkum přispěje k získání odpovědí na otázky jako:

 • Jak dopadají dílčí ekonomické krize na životní standard domácností a koho zasáhnou nejvíce. Na jaké skupiny obyvatel by se tak měla zaměřit sociální politika?
 • Jak rychle se daří čerstvým absolventům najít zaměstnání a s jakými problémy se při tom potýkají? Jak vytvářet nové možnosti na trhu práce a usnadňovat zapojení čerstvých absolventů?
 • Jaké je soužití starší a mladší generace v rodinách? Jak propojit generace a naučit rodiče fungovat vedle dětí a naopak, aby se přispělo k řešení problému péče o seniory?
 • Co omezuje mladé Čechy při zakládání rodiny a jaké změny na trhu bydlení by jim tento krok usnadnily?
 • Co brání českým matkám vrátit se po rodičovské dovolené do zaměstnání a jak jejich postavení zlepšit?
 • Jaký vliv mají hypoteční úvěry na životní úroveň domácností?
 • Proč mladí lidé stále častěji zůstávají bydlet u rodičů a jak se to projeví na demografickém vývoji?
 • Jakou mají děti ze znevýhodněných rodin šanci na univerzitní vzdělání a je možné ji zlepšit?

Výsledky výzkumu mohou najít uplatnění v řadě oblastí života společnosti, jako je zdravotní, bytová, vzdělávací rodinná či sociální politika.

Malý příklad

Matky malých dětí čelí na trhu práce větším obtížím než jejich vrstevnice bez dětí. Potýkají se s vyšší nezaměstnaností, po skončení rodičovské dovolené se jim hůře hledá zaměstnání a mateřství se často odrazí i v nižších mzdách a posléze i menších důchodech.

Informace z výzkumu pomohou zjistit, co nejvíce stojí ženám v cestě při návratu do práce. Je to:

 • kapacita jeslí a mateřských škol,
 • dostupnost dalších možností předškolní péče o dítě,
 • nabídka částečných úvazků, pružné pracovní doby, práce z domova,
 • uspořádání vztahů v rodině (pomoc partnera, prarodičů),
 • nebo nastavení daňových slev a státní sociální podpory rodin?

Výzkum tedy ukáže, jaká jsou současná slabá místa v podpoře zaměstnanosti matek a na co by se stát a firmy měly zaměřit, aby pomohly ženám skloubit péči o děti a pracovní kariéru.

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. Fyziologický ústav Akademie věd ČR Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM)
O výzkumu Aktuality Časté dotazy (FAQ) Kontakty